Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 5

Με την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις εξετάσεις στην Α΄Λυκείου από την φετινή χρονιά θεωρούμε ότι γενικώς οι εξετάσεις στο Λύκειο εισέρχονται σε μια άλλη περίοδο.
Η υποχρεωτική καθιέρωση λήψης θεμάτων από την ΄΄τράπεζα θεμάτων΄΄ και την εξέταση των μαθητών έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ως τώρα τα θέματα επιλέγονταν αποκλειστικά από τον διδάσκοντα καθηγητή με βάση τις δικές του εμπειρίες που απέκτησε κατά την διάρκεια της τρέχουσας διδακτικής χρονιάς. Εκείνος έκρινε ποιά θέματα θα έπρεπε να επιλεγούν ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν θετικά.

Η φιλοσοφία του συστήματος απαιτούσε ουσιαστικά οι μαθητές να μην παραμένουν στην τάξη (επανεξεταστέοι). Έτσι ο διδάσκων επέλεγε θέματα ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών του. Κατ΄ουσίαν οι εξετάσεις είχαν εντελώς υποκειμενικό χαρακτήρα.

Με την νέα περίοδο το σύστημα των εξετάσεων στο Λύκειο αντικειμενικοποιείται κατά 50% αφού τα μισά θέματα (δύο από τα τέσσερα) θα επιλεγούν από τον διδάσκοντα και το άλλο 50% από την τράπεζα θεμάτων με κλήρωση.
Έτσι υπονοεί ταυτόχρονα ότι όλη η καταγεγραμμένη ύλη στο βιβλίο ύλης του σχολείου θα είναι και εξεταστέα. Καταργείται η διαδικασία αφαίρεσης κάποιας ύλης από τον διδάσκοντα με δική του ευθύνη και επιλογή στο τέλος της χρονιάς και όλη η ύλη είναι εξεταστέα.
Οι μαθητές καλούνται να έχουν πλήρη γνώση όλης της διδαχθείσας ύλης και θα αντιμετωπίσουν θέματα πάνω σε όλη την ύλη. Είναι δυνατόν σ΄ένα θέμα, για παράδειγμα, με τέσσερις υποερωτήσεις να περιέχονται ερωτήματα από διαφορετικά κεφάλαια.

Η φετινή Α΄Λυκείου αποτελεί την αφετηρία του νέου συστήματος και θα ακολουθήσει επέκταση του συστήματος αυτού στις επόμενες χρονιές.
Έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι οι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει αυτού του είδους το σύστημα αφού έρχονται από το Γυμνάσιο μέσα από πολύ απλές διαδικασίες εξετάσεων.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και για τους φετινούς μαθητές κυρίως, όμως, για τις επόμενες χρονιές. Απαιτείται οργάνωση, καλό διάβασμα, ουσιαστικό και αποδοτικό. 
Ας σημειωθεί ακόμη και το γεγονός ότι η βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου συνυπολογίζεται με τον γραπτό βαθμό των Πανελληνίων εξετάσεων, το αποτέλεσμα του οποίου θα καθορίσει την είσοδο του μελλοντικού υποψηφίου σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.
Θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες ώστε οι μαθητές να μάθουν το νέο σύστημα.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Άλγεβρα και Γεωμετρία
Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Άλγεβρα και Γεωμετρία γίνονται ως εξής:
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:
α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.
β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).
γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. 
δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.
Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.
3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα  το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα  (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
4. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα καθηγητές
Φυσική, Χημεία
Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική και τη Χημεία γίνονται ως εξής:
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
2. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με 12 μονάδες και η δεύτερη με 13 μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
3. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.   ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΖΗΣΗ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Οι μαθητές της φετινής Α' Λυκείου είναι οι πρώτοι που θα εγκαινιάσουν το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και όπως είναι φυσικό υπάρχει ανησυχία για το νέο σύστημα τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Πολλά ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί για την Τράπεζα Θεμάτων που στην ουσία αποτελεί το νέο στοιχείο των φετινών προαγωγικών εξετάσεων. Το ΙΕΠ εργάζεται πυρετωδώς προκειμένου να ετοιμαστεί η Τράπεζα Θεμάτων από την οποία θα κληρωθεί σε ορισμένα μαθήματα το 50% των θεμάτων καθώς  υπάρχουν μαθήματα και σχολεία που εξαιρούνται. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι εξετάσεις της Α τάξης δεν είναι πανελλαδικές και κάθε σχολείο θα έχει το δικό του πρόγραμμα εξετάσεων ενώ τα θέματα θα τα διορθώσουν οι οικείοι διδάσκοντες.


Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν ερωτήματα όπως:


1. Τι θα γίνει σε περίπτωση που το θέμα που θα κληρωθεί από την Τράπεζα Θεμάτων είναι ίδιο με το θέμα που έβαλε ο καθηγητής;
2. Θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιείται εκ νέου κλήρωση σε μια τέτοια περίπτωση;
Σε αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν δοθεί ακόμα απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία εκ μέρους του εκπαιδευτικού κόσμου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ο τελικός βαθμός της Α τάξης του Λυκείου θα έχει συμβολή στη διαμόρφωση του Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης που θα αποτελεί τον 5ο βαθμό  για την εισαγωγή σε ένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( οι άλλες 4 βαθμολογίες θα προκύπτουν από την εξέταση των μαθητών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Πόσο μετρούν οι βαθμοί από την Α Λυκείου για την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ


Η ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο πέρα από τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα φέρνει και ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πολλοί είναι οι μαθητές της Α τάξης του λυκείου που ακόμα δε γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα οι βαθμολογικές τους επιδόσεις σε κάθε τάξη θα προσμετρούνται για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά οι μαθητές που στοχεύουν σε σχολές που παραδοσιακά διατηρούν υψηλές βάσεις εισαγωγής όπως Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία, Οδοντιατρική κ.α. οφείλουν από το τρέχουν έτος να στοχεύουν σε υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής. Πλέον εκτός τους βαθμούς των 4 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων θα προσμετράται και ο βαθμός προαγωγής των 3 τάξεων του λυκείου γνωστός ως Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) που θα αποτελεί στην ουσία τον 5ο βαθμό.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν γονείς και μαθητές τη βαρύτητα κάθε τάξης στη διαμόρφωση του ΒΠΑ και γι αυτό το λόγο δίνονται παραδείγματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμολογία κάθε τάξης έχει το δικό της συντελεστή που είναι 0,4 στην Α, 0,7 στη Β και 0,9 στη Γ. Με βάση λοιπόν τους συντελεστές η βαρύτητα κάθε τάξης στη διαμόρφωση του ΒΠΑ είναι 20% για την Α τάξη, 35% για τη Β τάξη και 45% για τη Γ τάξη, αν ο μαθητής έχει τους ίδιους βαθμούς και στις 3 τάξεις. Βέβαια αν ένας μαθητής τα πάει πολύ καλά στην Α τάξη και χειρότερα στη Β και στη Γ όπου και αυξάνεται και η δυσκολία των μαθημάτων το ποσοστό συνεισφοράς μεταβάλλεται όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και αν τα πάει πολύ καλά στη Γ και στη Β συγκριτικά με την Α όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Ο βαθμός όμως που θα αλλάξει άρδην το σκηνικό της επίδοσης στις τρείς τάξεις του λυκείου είναι ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο βαθμός κάθε τάξης αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το πώς τα πήγε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες, όπως φαίνεται από τον πίνακα 5. Αν για παράδειγμα κάποιος γράψει 15 και έχει στην Α 18 το 18 θα γίνει 16. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι μπορεί οι βαθμοί στις τρεις τάξεις να συνδράμουν στην εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλα καθοριστικότατη είναι η επίδοση στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα όπου 1 εξ αυτών θα έχει συντελεστή βαρύτητας.
Αν ένας μαθητής έχει υψηλούς βαθμούς προαγωγής και απόλυσης και δεν τα καταφέρει στις πανελλήνιες θα καταστρέψει ότι πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά μαθητές που στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος θα πρέπει από την Α τάξη να βάλλουν τα δυνατά τους.
Πίνακας 1
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Α
16
0,4
6,4
20%
Β
16
0,7
11,2
35%
Γ
16
0,9
14,4
45%

ΒΠΑ
16


Πίνακας 2
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Α
18
0,4
7,2
22,57%
Β
16
0,7
11,2
35,1%
Γ
15
0,9
13,5
42,32%

ΒΠΑ
15,95

Πίνακας 3
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Α
14
0,4
5,6
17,44%
Β
16
0,7
11,2
34,9%
Γ
17
0,9
15,3
47,66%

ΒΠΑ
16,05

Πίνακας 4
Τάξη
Βαθμός
Συντελεστής
Βαθμός μετά τους συντελεστές
Ποσοστό συνεισφοράς στο ΒΠΑ
Μ.Ο πανελληνίων:
14
Ποσοστό
Α
14
0,4
5,6
17,44%
14
18,93%
Β
16
0,7
11,2
34,9%
15
35,47%
Γ
17
0,9
15,3
47,66%
15
45,6%

ΒΠΑ-μετά πανελλήνιες

ΒΠΑ
16,05
14,8


Πίνακας : 5. Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης

Αν ΒΠΑ μεγαλύτερος από το Μ.Ο πανελληνίων μέχρι 1 μονάδα
Δεν αναπροσαρμόζεται
Μ.Ο Πανελλήνιες

15
ΒΠΑ


16Αν ΒΠΑ μεγαλύτερος από το Μ.Ο πανελληνίων περισσότερο από 1 μονάδα
Αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα
15
17

16
18

16Αν ΒΠΑ μικρότερος από το Μ.Ο πανελληνίων κατά μία μονάδα
Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κατά μια 1 το πολύ μονάδα
15
14

15
14,5

15
11

12